داستان یک معمار غیر ایرانی در ایران

والتر ایگنر، یکی از معماران و مهندسین پل ورسک بود. او پس از مرگ در آرامگاه مسلمانان در سوادکوه به خاک سپرده شد. آرین کمالی، نوجوان 16 ساله ایرانی، با پس انداز خود، کلیه هزینه تعمیر قبر والترایگنر را پرداخت کرد تا هنر او از یاد نرود. این کار نوجوان ایرانی، نشان داد، فرقی ندارد صاحب هنر و اندیشه از چه ملیتی باشد، هنر در تمام فرهنگ‌ها قابل ستایش است. پل ورسک از شاهکارهای هنر معماری در جهان است.

مدیرکل راه‌آهن شمال از ساخت تندیس والتر ایگنر مهندس آلمانی پل ورسک در شهر ورسک پس از طی مراحل اداری خبر داد.